Những quả táo “nữ tính » nhất đã được trưng bày và dùng thử tại 9 siêu thị lớn của Việt Nam trong 62 buổi. Dùng thử sản phẩm kết hợp với Cuộc thi trưng bày sản phẩm là một chiến dịch quảng bá hình ảnh táo Pink Lady ở Việt Nam

Số liệu:

Khách hàng: Pink Lady